Snabb leverans Fri frakt över 400 kr Nöjd-kund-garanti
08 122 007 80

Logga in

X

Integritetspolicy


Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring beskriver hur Dentalbolaget Sverige AB(nedan kallat Dentway), org. nr 556791-6886, Dentalbolaget Sverige AB Gjuterigatan 9553 18 Jönköping, e-mail: info@dentway.se, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Integritetspolicyn gäller då Dentway tillhandahåller produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Dentway, såsom besök på webbplats och köp. Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för innehav av Dentwaykonto (”Kontoinnehavare”).

Personuppgiftsansvarig

Dentway är personuppgiftsansvarig för vår behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

När behandlar vi dina personuppgifter?

För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

Dentway samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på Dentways webbplats, använder dig av Dentway support, besöker Dentways webbplats eller när du på annat sätt har kontakt med Dentway. Informationen som samlas in från dig vid köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med Dentway och för att Dentway ska kunna skicka produkter till den adress du bor på. Vill du beställa mot faktura så måste vår sammarbetspartner Klarna ha ditt personnummer. Bara då kan du få dina varor hemskickade mot faktura.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

De personuppgifter Dentway samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder våra support-tjänster är:

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag
 • Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress)
 • Användaruppgifter för Mitt konto (om du har ett kundkonto)

 

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamationer- och garantiärenden.

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

För dig som är kund till Dentway Dentway behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Dentway dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra varor
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av produkter
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering

 

Laglig grund: Berättigat intresse, samt uttryckligt medgivande i de fall vi behandlar känslig data. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

Lagringsperiod: 36 månader efter att kundservice-ärendet har avslutats.


Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Dentway kan komma att lämna ut dina uppgifter till s.k Personuppgiftsbiträden, Dentways leverantörer av kort- och kommunikationstjänster. Dentway kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.

Tredje part som Dentway lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra Dentways produkter.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Dentway om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Dentways rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Dentway kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Dentway leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Dentway vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.


Personuppgiftsbiträden

1) Askås

Vi använder ett system för vår webshop som heter Askås. Det är en databas där våra produkter, våra sidor med text och allt annat (inklusive den här sidan) du ser i webshopen finns samlat. När du lägger en beställning på www.dentway.se så gör du det i Askås system. 

Din beställning hamnar då i en databas hos Askås som vi och Askås tekniker har tillgång till. Askås förvarar informationen åt oss men behandlar den inte på något sätt utan vår tillåtelse och att vi begär det. Exempelvis kan vara om en beställning av någon anledning inte gått igenom eller blivit dubbel. Då kan Askås tekniker undersöka ordern och felsöka. 

I beställningen finns information om vilka produkter du köpt av oss, hur du betalat (men ingen information om kreditkort, personnummer eller liknande), den adress vi ska skicka varorna till. 

Det är från Askås du får e-post meddelande om att vi mottagit din order och när vi skickat din order. 

2) IDrelay

Vi använder ett verktyg när vi skickar nyhetsbrev via bolaget IDrelay. I programmet skapar vi nyhetsbrev som vi skickar till dig som kund. Det är endast vi och IDrelays tekniker som har tillgång till din epostadress och inget annat. IDrelay förvarar din epostadress åt oss men behandlar den inte på något sätt utan vår tillåtelse och att vi begär det.

3) Dina kundmail

Vi använder Microsoft Office för vår kundservice mail. När du mailar till info@dentway.se eller info@dentway.com är det alltså Microsoft e-posttjänst vi använder. Normalt sett raderar vi inkomna mail senast 2-3 månader efter att vi mottagit dom. Behöver vi spara någon information så lägger vi över den informationen i Askås. 

 

4) Klarna

När du kommer till kassan så måste du betala för dina varor. Där kan du välja mellan flera olika betalsätt som Klarna tillhandahåller. Har du frågor kring hur Klarna behandlar din information måste du kontakta betalningsförmedlaren på www.klarna.se. 

De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

Dentway baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, så som för att genomföra köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, såsom förenklad administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter om dig som Kontoinnehavare, såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Dentway samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

I vissa fall kan Dentway ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.

Dentway sparar uppgifter om kunder i högst 36 månader efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med Dentway.

 

Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Dentway har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

 

Dina rättigheter

Dentway ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Dentway kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att av begära

 1. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut.
 2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 3. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 4. Rätten till dataportabilitet. Du har i rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll, till exempel i en annan social medietjänst. En förutsättning är att vi behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från den dig eller för att uppfylla ett avtal. Detat gäller bara sådana personuppgifter som ni själv har lämnat.
 5. Rätt till begräsning av personuppgifter. Det innebär att du i vissa fall har rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när den registrerade anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan den registrerade även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds. När begränsningen upphör kommer vi informera dig om detta.
 6. Rätt att invända. Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@dentway.se. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Cookies

Denna webbplats använder cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller mobila enhet när du besöker en webbplats. Cookies används för att erbjuda en bättre användarupplevelse och för att vissa funktioner på webbplatsen ska fungera.

Det finns tre typer av cookies – temporära, permanenta och så kallade tredjepartscookies:

Temporära cookies kallas för session cookies. De lagras temporärt på din enhet när du besöker webbplatsen och raderas när webbläsaren stängs. De används för att komma ihåg vilka val du har gjort under besöket, till exempel antal passagerare i en sökning.

Permanenta cookies har ett förinställt utgångsdatum och sparas en längre tid på din enhet. De används för att anpassa webbplatsen till dig och de val du gör. Permanenta cookies kan även användas för att samla in användarstatistik som används för att utveckla webbplatsen.

Tredjepartscookies placeras på din enhet av en tredje part som Dentway har godkänt. Det förekommer att Dentway använder tredjepartscookies från våra leverantörer för till exempel marknadsundersökningar och trafikmätningar.

Hur jag undviker cookies

Du kommer att tillfrågas när du besöker webbplatsen om du accepterar cookies eller inte.

Om du skulle vilja begränsa, blockera eller radera cookies från din webbläsare, kan du använda webbläsarens inställningar för att göra detta. Vi på Dentway kan inte stänga av cookies för dig men beskriver nedan hur du går tillväga i de vanligaste webbläsarna:

Google Chrome

Klicka på länken för att komma till cookie-inställningarna i Google Chrome:

chrome://settings/content/cookies?search=cookies

Mozilla Firefox

1. Klicka på menyknappen (tre vertikala linjer ovanför varandra, i övre högre hörnet av webbläsaren) och välj Inställningar.

2. Välj panelen Sekretess & säkerhet.

3. Välj från den lilla rullgardinsmenyn under Historik: Använda anpassade inställningar för historik.

4. Kryssa i eller ur rutorna för dina önskade inställningar.

5. Stäng sidan about: preferences. Alla ändringar du har gjort sparas automatiskt.

Internet Explorer 11

1. Välj Verktyg i webbläsaren (det lilla kugghjulet längst upp till höger) och sedan Internetalternativ.

2. Välj fliken Sekretess och sedan Avancerat under rubriken ”Inställningar”. Välja dina önskade inställningar angående cookies. Klicka OK när du är klar.

Du kan välja att helt inaktivera Google Analytics-cookies (även på andra hemsidor) genom opt-out från Google Analytics, genom att använda deras Add-on som finns på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Dentalbolaget Sverige AB
Gjuterigatan 9
553 18 Jönköping
info@dentway.se